Firma

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

2.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3.   Práva a povinnosti predávajúceho

4.   Práva a povinnosti kupujúceho

5.   Dodacie podmienky

6.   Kúpna cena

7.   Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.   Osobné údaje a ich ochrana

9.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

10. Záverečné ustanovenia

/images/Obrazky/ami.jpg História AMI

 

AMI spol. s r.o., Nové Zámky

 

 

 

 

Spoločnosť AMI s r.o. vznikla v roku 1993 a spočiatku svojej existencie sa riadila heslom: „AMI - Svetlo pre každú príležitosť!“. Toto platilo až do roku 2009, kedy bolo toto heslo upravené na doposiaľ platnú verziu: „AMI - Úsporné svetlo pre každú príležitosť!“ Táto drobná zmena možno ani nebola potrebná, pretože spoločnosť AMI sa od svojich počiatkov vyznačovala tým, že ponúkala svietidlá s vysokými optickými účinnosťami, do ktorých boli aplikované svetelné zdroje - v danom čase s najvyšším merným svetelným výkonom.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok AMI spol. s r.o.

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedný pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. 

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne na tlačive reklamačný list . Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom.