Technické pojmy


 

Svetlo

Obr.1 Relatívna spektrálna citlivosť oka štandardného pozorovateľa V podľa CIE.
Pod pojmom svetlo rozumieme elektromagnetické žiarenie, ktoré vyvoláva v ľudskom oku vnem jasu. Ide o elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok medzi 360 až 780 nm. Citlivosť ľudského oka na jednotlivé vlnové dĺžky je rôzna, maximálna citlivosť pre fotopické videnie je pre vlnovú dĺžku 555 nm (pre skotopické videnie 507 nm), k obom okrajom hraníc spektra viditeľného žiarenia spojite klesá. Gafické znázornenie tejto závislosti je zobrazené na obr. č.1.

 


 

Priestorový uhol

Obr.2 Prestorový uhol
Prestorový uhol je skalárna geometrická veličina, ktorá kvantifikuje hodnotenú časť priestoru. Jeho veľkosť je definovaná ako pomer časti guľovej plochy A, ktorú vymedzuje hodnotený priestorový uhol W na jednotkovej guľovej ploche a celkovej guľovej plochy. Priestorový uhol má hodnotu 1 steradián (sr), keď vymedzuje z guľovej plochy o polomere R=1m plochu A=1m2. Jednotka priestorového uhlu: steradián (sr)

 


 

Svetelný tok

Obr.3 Svetelný tok svetelného zdroja
Svetelný tok je fyzikálna veličina, ktorá udáva koľko svetla celkom vyžiari svetelný zdroj do všetkých smerov. Je to žiarivý výkon svetelného zdroja, ktorý je posudzovaný z hľadiska citlivosti ľudského oka. Jednotka: lumen (lm)

 


 

Svietivosť

Obr.4 Svietivosť v danom smere
Svietivosť je fyzikálna veličina, ktorá udáva, aké množstvo svetelného toku d vyžiari svetelný zdroj (alebo svietidlo) do elementárneho priestorového uhla v hodnotenom smere. Jednotka svietivosti: candela (cd)

 


 

Intenzita osvetlenia E

Obr.5 Osvetlenie
Táto vektorová fyzikálna veličina udáva, aké množstvo svetelného toku dopadá na osvetľovanú plochu A. intenzita osvetlenia má hodnotu 1 lx, ak svetelný tok 1 lumen dopadne rovnomerne na plochu 1 m2. jednotka osvetlenia : lux (lx)

 


 

Jas L

Obr. 6 Jas
Jas je vektorová fyzikálna veličina udávajúca, aké množstvo svetelného toku vychádza zo svietiaceho alebo osvetľovaného telesa sa šíri v danom smere, je to jediná svetelno technická veličina, ktorú je schopné vnímať ľudské oko. Jednotka : Candela na m2 (cd/m2).

 


 

Merný svetelný výkon

Obr.7 Vzájomné súvislosti medzi svetelnotechnickými veličinami
Merný svetelná výkon udáva s akou účinnosťou je elektrická energia premenemá na svetlo, t.j. koľko svetelného toku (výkonu) sa vyprodukuje z elektrického príkonu (W) dodávaného do svetelného zdroja. Jednotka : Lumen na Watt (lm/W)

 


 

Teplota chromatickosti
Teplota chromatickosti svetelného zdroja sa defnuje porovnávaním spektrálnej charakteristiky hodnoteného svetelného zdroja so spektrálnou charakteristikou žiarenia tzv. absolútne čierneho telesa. Ak sa zvyšuje teplota absolútne čierneho telesa, zvyšuje sa podiel modrej časti spektra a znižuje sa podiel v červenej. Žiarovka s bielym teplým svetlom má napríklad teplotu chromatickosti 2700K, žiarovka so svetlom podobným dennému má teplotu chromatickosti 6000K. Jednotka : Kelvin (K).

 


 

Podanie farieb
Podľa miesta použitia a nárokov na videnie y malo svetlo poskytovať korektný vnem fareb, ako u prirodzeného svetla. Vlastnosti podania farieb svetelného zdroja sa udávajú v stupňoch všeobecného indexu podania farieb - Ra. Index podania farieb udáva mieru zhodnosti skutočnej farby povrchu predmetu osvetľovaného uvažovaným svetelným zdrojom svetla za stanovených podmienok porovnávania. Čím menší je tento rozdiel, tým lepšia je vlastnosť podania farieb daného zdroja. Svetelný zdroj s Ra=100 podáva všetky farby úplne rovnako ako štandardný svetelný zdroj. Čím nižší je index Ra, tým horšie sú farby podané.